“B” Kategória

 

 

Képzési tájékoztató és vállalkozási feltételek „B” kategóriás képzéshez

 1. Képző szerv neve: Standard Ati Kft
 2. A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
 3. Cégbírósági bejegyzés száma: CG.01-09-919060
 4. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0447-06
 5. Iskolavezető: Vadoba József
 6. Ügyfélfogadás: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. 1. emelet 114 és 118.
  • Telefonszám: +36 1 342 4501; +36 30 964 4909
  • Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Kedd-Csütörtök: 9:00-16:00
 7. Telephely: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. 1. emelet 114.
  • Telefonszáma: +36 1 342 4501; +36 30 964 4909
 8. Tanfolyamra vagy szaktanfolyamra való felvétel módja: személyesen lehet beiratkozni az ügyfélfogadó irodájában. Szükséges hozzá: személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi alkalmassági igazolás, a már meglévő vezetői engedély, első tandíj-részlet
 9. Előírt egészségügyi alkalmassági vizsgálatok:
  • „B” kategória: I. csoportú orvosi alkalmassági igazolás
 10. A tanfolyamra való felvétel, és a vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként:
  • Tanfolyamra az vehető fel, aki:
  • életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb hat hónappal fiatalabb.
  • Kitöltötte a jelentkezési lapot.
  • Az elméleti tanfolyam díját megfizette.
  • Az autósiskolánál megkötötte tanulmányi szerződést.
  • 8 általános iskolai osztály elvégzéséről nyilatkozik.
  • Vizsgára bocsátás feltételei:
  • Elméleti vizsgát az tehet, aki:
  • életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
  • Az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el. A tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül az elméleti tárgyakból sikeres vizsgát kell tenni.
  • A vizsga díját megfizette.
  • Érvényes orvosi alkalmassági igazolását leadta.
  • A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján bemutatja a Vizsgaközpontnak. (Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.)
  • Egyéb feltételeknek megfelel.
  • Gyakorlati vizsgát az tehet, aki:
  • életévét betöltötte.
  • A kötelezően előírt óraszámot (29) levezette.
  • A kötelezően előírt menettávolságot (580km) teljesítette.
  • Tandíjat és a vizsgadíjat megfizette.
 11. Tanfolyam tantárgyai, óraszámok
  • Elméleti tantárgyak: a tantermi elméleti órák 45 percesek (összesen 28 óra).
  • Közlekedési ismeretek (20 óra).
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (2 óra).
  • Járművezetés elmélete (6 óra).
  • E-learning oktatás esetén: max. 75 óra / 180 nap
  • Autósiskolánkban jelenleg tantermi oktatás nincs, csak e-learning oktatásra lehet jelentkezni.
  • Gyakorlati óraszám: a gyakorlati órák 50 percesek (összesen 29 óra).
  • alapoktatás: 9 óra
  • városi vezetés: 14 óra
  • országúti vezetés: 4 óra
  • éjszakai vezetés: 2 óra
  • legalább 580 km menettávolság teljesítése kötelező.
  • A vizsgára a vizsgadíjon túl 1 óra óradíjat is kell fizetni.
  • Elsősegélynyújtási ismeretek megszerzése:
  • tanfolyamra és vizsgára jelentkezni a XIII. kerületi Vöröskeresztnél lehet. Címe: Budapest,  XIII. kerület, Váci út 67.  Telefonszám: +36 1 340 8948 vagy +36 1 329 5082. (Aki rendelkezik 1984. 01. 01. utáni vezetői engedéllyel, vagy segédmotorkerékpáros járművezetői igazolvánnyal, annak nincs szüksége vizsgára. További felmentéseket a 31/1992 NM rendelet tartalmaz, kérje az Ügyintéző segítségét!)
 12. Oktatójármű: Ford Fiesta.
 13. Hiányzás pótlásának módja:
  • Az elméleti tantermi előadások pótlása ingyenes bármely párhuzamosan futó, vagy soron következő, azonos kategóriájú tanfolyamon, az Iskolavezetővel kell egyeztetni az időpontját. Elmaradt gyakorlati óra pótlását a gyakorlati szakoktatóval kell egyeztetni (esetleges óradíj kifizetési kötelezettségről a 19. pontban tájékoztatjuk).
 14. Tandíj összegéről külön kinyomtatott mellékletben adunk tájékoztatást a jelentkezéskor. A tandíjért nyújtott szolgáltatás a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Tanterv és vizsgakövetelményeiben meghatározottak személyre szabott oktatása. A tandíj kiegyenlítése történhet személyesen, ügyfélfogadási időben a cég telephelyén vagy átutalással (K&H 10401921-50526767-90871009). A befizetésről minden estben bizonylatot állítunk ki (nyugta ill. számla).
  • A tandíj összege 249.500 Ft, mely a teljes elméleti képzést, továbbá a minimálisan kötelező 30 gyakorlati óra költségét fedezi. A tandíj négy részletben fizethető. A jelentkezéskor 39.500 Ft, mely az elméleti képzés díját (34.900 Ft) és az elméleti vizsgadíjat (4.600 Ft) tartalmazza. A vezetési gyakorlat óradíjait további három részletben fizetheti (3×70.000 Ft). Amennyiben Ön további gyakorló órát kíván venni, (vagy ami az 580 km teljesítéséhez   szükséges) annak díja megegyezik az alapóra díjával, tehát 7.000.- Ft/óra.
  • Vizsgadíjak:
  • A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt kell befizetni. A gyakorlati vizsgák ideje – a díjfizetés szempontjából – tanórának minősül!
  • Elméleti: 4.600 Ft
  • Gyakorlati: 11.000 Ft
  • Az első elméleti vizsgára a jelentést az autósiskola végzi, pótvizsgára a tanuló saját maga is jelentkezhet a Vizsgaközpontnál (1119 Petzvál József u. 39.).  A gyakorlati vizsgára jelentést minden esetben a szakoktató végzi.
 15. Mentesítések:
  • A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.
  • További tantárgyi mentesítések: 24/2005 GKM rendelet 11§ tartalmazza, jelentkezéskor a képző szerv erről kérésre tájékoztatást nyújt.
 16. A tanuló áthelyezésének módja és következményei
  • A tanuló a képzés során indoklás nélkül áthelyeztetheti magát másik képzőszervhez. Az iskolavezetőtől kikéri a Képzési igazolást. Ezt az iskolavezető 3 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja ügyfélfogadási időben. Ezen igazolásra kerül az áthelyezés kiadásának napjáig lehallgatott és levezetett órák pontos száma. A tanuló-áthelyező nyomtatvány kiadásakor a felek elszámolnak a befizetésekkel és teljesítésekkel. Ezt követően a hallgató az áthelyező nyomtatvánnyal elmegy a befogadó képzőszervez, ahol az iskola vezetője intézkedik az áthelyezési eljárás elindításáról. Ezután már csak a befogadó iskolával kell a kapcsolatot tartani a képzés folytatása érdekében. Külön költség nincs.
  • A Standard-Ati Kft autósiskolához történő áthelyezés esetén az előző képző szerv által kitöltött Képzési igazolás birtokában ügyfélszolgálatunkon kezdeményezheti az áthelyezési eljárás lefolytatását. A tanuló áthelyezés díjmentes.
 17. Oktatási helyszínek címe:
  • Elméleti oktatás: 1146 Budapest, Thököly út 58-60.
  • Gyakorlati oktatás: 1138 Budapest, Váci út 178.
 18. Gyakorlati pótórákat a szakoktatónál, vele egyeztetve lehet igényelni. A pótórák díja megegyezik az alapórák díjával.
 19. Engedélyező hatóság:
  • Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. telefonszám: 06-1-814-1818
  • Felügyeletet ellátó szervezet:
  • Közlekedési  Alkalmassági  és Vizsgaközpont  1119. Budapest, Petzvál József u. 39. Telefonszám: +36 1 371 3030
 20. A tanuló jogai és kötelezettségei:
  • A tanuló köteles beiratkozáskor az alapfokú iskolai végzettségének meglétét hitelt érdemlő módon igazolni.
  • A tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, foglalkozásról való hiányzást pótolni kell, amennyiben az meghaladja tantárgyanként a kötelező óraszám 10%-át. A hiányzást az elmulasztott tanórák témakörével megegyező foglalkozás(ok)on kell pótolni.
  • Köteles az oktatási, illetve a megkötött részletfizetési szerződés díjrészletét befizetni.
  • A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül az összes vizsgát abszolválnia kell a hallgatónak. A sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsga két évig érvényes.
  • Gyakorlati vezetés időpontja az oktató és a tanuló közös megállapodásával, jön létre. Lemondani, vagy megváltoztatni csak az oktatónál, a vezetés megkezdése előtt legalább 24 órával lehet. Amennyiben a tanuló a 24 órás kötelezettségének nem tesz eleget, az iskola a tanórákat hiányzásnak tekinti. Hiányzás esetén az adott időre befizetett óradíj elveszik, a még be nem fizetett óradíjat pedig köteles utólag befizetni (ha a hiányzás az első óra lett volna az oktatónál).
  • A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta.
  • Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések miatt. A szakoktató késése esetén a kimaradt időt köteles pótolni. A tanuló köteles az előre egyeztetett időpontban gyakorlati oktatásra vezetésre képes állapotban és öltözékben megjelenni.
  • Amennyiben az orvos vizsgálata során bármilyen korlátozást ír elő (pl szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles arról az oktatót tájékoztatni.
  • A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek (pld. Hatósági előírások, üzemanyag árváltozás stb.), vagy előre nem várt piaci körülmények változása esetén változhatnak. Az autósiskola az árváltoztatás jogát fenntartja. Az oktatójárművet az iskola biztosítja a tanuló számára. Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsga kezdetén a vizsgabiztosnak bemutatni. Ennek hiányában a vizsga nem tartható meg.
  • A tanulónak joga van akár indoklás nélkül is kérnie áthelyezését másik képző szervhez.
  • A tanulónak tilos a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni.
  • A tanuló köteles hitelt érdemlő módon igazolni legalább alapfokú iskolai végzettségét az első vizsgájáig. Az első vizsga alkalmával a vizsgabiztosnál is lehetséges. Amennyiben ezt nem teszi meg, a vizsgán ugyan részt vehet, de további vizsgaidőpontot mindaddig nem kap, amíg ezen kötelezettségének nem tesz eleget.
 21. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja: lásd 13. pont.
 22. Ha a tanuló nem magyar állampolgár (35/2000 BM rendelet 14§) a vezetői engedély kiadásának feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím, eredeti iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány és annak hiteles fordítása és hatáskörrel rendelkező magyar hatóság határozata arról, hogy a bemutatott bizonyítvány legalább alapfokú végzettséget igazol (kivéve, ha az okirat tartalma és formája szerepel a Vizsgaközpont által létrehozott mintatárban).
 23. Külföldi vezetői engedély honosítási eljárásáról kérje az ügyintéző tájékoztatását.
 24. Vezetői engedély átvétele:
  • Az utolsó sikeres vizsgát követő 3. munkanaptól az ország bármely Okmányirodájában, Kormányablakában lehet kezdeményezni a vezetői engedély kiállítását. Ehhez szükséges: érvényes fényképes igazolvány, Vöröskeresztes igazolás (vagy már meglévő vezetői engedély, vagy felmentést igazoló okmány). A Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg.
  • Autósiskolánk teljesítményére vonatkozó mutatószámokat a “HÍREK” között találhatja meg negyedéves bontásban.

Képzési tájékoztató és vállalkozási feltételek letöltése